19 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Witamy na stronie Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

LINKI
Stolica Apostolska
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
Diecezja Drohiczyńska
Tygodnik Niedziela
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Biblioteka
Biblioteka - dostęp lokalny
 
MULTIMEDIA
Filmy
Prezentacje
 
KRONIKA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
 
GALERIA - ARCHIWUM
2008/2009
2007/2008
2006/2007
1977-1997
1956-1976
Wakacje 2006-2008
 
 
MENU
Strona główna
Aktualności
Historia
Przełożeni i wychowawcy
Wykładowcy
Alumni
Kalendarium 2015/2016
Dla kandydatów
Kontakt
 
GRUPY I KOŁA
KSM
CARITAS
Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koło Misyjne
Koło Sportowe
Koło Różańcowe
 
GALERIA
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
 
 
 
2009/2010
 
 

 

Wybierz kategorie:

„Podążając za świętymi Ojcami”

Od kilku lat w seminarium drohiczyńskim pod koniec października odbywają się sympozja podejmujące zagadnienia z różnych dziedzin. W tym roku tą dziedziną była patrologia, czyli nauka o życiu i pismach Ojców Kościoła i innych chrześcijańskich pisarzach starożytności.


W sobotę, 24 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyło się sympozjum pod hasłem „Pasterska troska o życie duchowe człowieka”. Organizatorem tego spotkania był ks. dr Jarosław Przeździecki, ojciec duchowny drohiczyńskiego seminarium, natomiast poprowadził je ks. dr Roman Szmurło, wykładowca patrologii. Uczestniczyli w nim księża z diecezji drohiczyńskiej oraz alumni.
            Spotkaniu przyświecały słowa „Podążając za świętymi Ojcami”, które często otwierały orzeczenia soborów powszechnych m. in. w Chalcedonie i Trydencie. Podkreślają one wielkie znaczenie jakie dla Kościoła przy formułowaniu prawd objawionych miała tradycja patrystyczna. Dorobek teologiczny Ojców jest aktualny również dziś. Jak zaznaczył na wstępie ks. dr Sławomir Mazur, prefekt WSD w Drohiczynie, pozostają oni mistrzami dla teologów jako przedstawiciele ważnego, decydującego i niezbędnego etapu rozwoju teologii Kościoła, jako prekursorzy określonego sposobu uprawiania teologii, jako autorytatywne źródła i niezastąpieni świadkowie tych treści, które umieli zaczerpnąć ze swej refleksji i medytacji nad danymi objawienia. Aktualność i oryginalność myśli Ojców Kościoła widoczna jest przy podejmowaniu wielu zagadnień m. in. z zakresu antropologii. Ich teksty pomagają czytelnikom w dążeniu do ideału człowieczeństwa zintegrowanego w harmonijnym rozwoju wartości moralnych i darów nadprzyrodzonych. W ich pismach widoczna jest zawsze żywa i szczera troska pasterska o dobro Kościoła i każdego człowieka. Ojcowie starożytni w pierwszym rzędzie byli zawsze pasterzami.
            Pierwszym prelegentem był ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swój wykład: „Agapetyczna strukturze Kościoła w świetle przekazów patrystycznych” przedstawił za pomocą wykresów. Odwoływał się głównie do nauczania Ignacego Antiocheńskiego i Pseudo-Dionizego Areopagity. Prelegent podkreślił, iż terminy agape (miłość) i Ecclesia (Kościół) w pismach Ignacego oznaczają w pewnym stopniu to samo. Obraz Boga i Kościoła przedstawił za pomocą figur geometrycznych. Zaznaczył, iż takie przedstawienie koryguje różne błędy dogmatyczne, m. in. pomniejszanie wielkość Boga poprzez ujmowanie Go w ludzkich rozmiarach np. nadawanie mu cech mężczyzny.
            O tym, dlaczego warto studiować teologię, mówił ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki z KUL – u. Prelegent podkreślił, iż obecnie obserwuje się jak coraz z większą siłą podejmowane są próby wymazania z pamięci nauki Ewangelii, chrześcijańskich korzeni naszej kultury europejskiej. Zjawiska te sprawiają, że u młodych ludzi pojawia się wątpliwość, czy warto studiować teologię. Ks. prof. Pałucki stwierdził, że gdyby nawet wrogom Kościoła udało się wymazać z kultury europejskiej wszelkie ślady Ewangelii, to z racji na świadomość posiadania dziedzictwa chrześcijańskiego dorobku wypracowanego w ciągu dwóch tysięcy lat, należałoby dążyć szybko do odtworzenia tego, co się zniszczyło. Wskazał na nowe wyzwania, które stoją przed teologią. Mówił, że w naszych czasach niezbędna jest integralna wizja człowieka, która uwzględnia cel naszych dążeń i naszego życia oraz konieczność wychodzenia poza to, co doczesne, materialne. Jako najważniejsze zadania w formacji młodych ludzi wskazał: dawać im możliwości doświadczenia współpracy, dialogu, konfrontacji z ludźmi o innych poglądach, uczyć wykorzystywania instrumentów interwencji prawnej oraz uczyć formowania własnych osądów np. krytycznego czytania prasy, wyciągania wniosków z różnych informacji.
            Ostatni referat wygłosił ks. dr Jerzy Lachowicz z seminarium białostockiego. Odwołując się do pism św. Grzegorza Wielkiego zaprezentował obraz kapłana - pasterza. Nakreślił najpierw ideał pasterza, którym jest sam Jezus Chrystus – „Pasterz pasterzy”. Podkreślając wielkie znaczenie przygotowania do kapłaństwa wskazał na warunki konieczne do pełnienia tej funkcji. Wskazał na takie cechy jak: czystość, wstrzemięźliwość, cierpliwość, miłość, sprawiedliwość i wykształcenie. Kandydat powinien być znawcą życia duchowego, ma być „lekarzem duszy”, znać Pismo Święte, prawo kościelne i pisma Kościoła. Dobry pasterz nie zaniedbuje swojego życia wewnętrznego, jest otwarty na drugiego człowieka, odznacza się pokorą, powściągliwością w mowie, umiejętnością dochowania tajemnicy i dostosowania swojego zachowania do różnych sytuacji i osób, powinien być także świadkiem tego, co głosi. Na koniec prelegent ukazał św. Grzegorza jako niedościgły wzór pasterza, o czym świadczy chociażby jego kaznodziejstwo, troska o biednych, ojcowska opieka i formowanie duchowieństwa. Podobnie jak poprzedni prelegenci, zachęcił do lektury pism Ojców Kościoła.
            Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczeń „Benemerenti”. Medal zasług dla diecezji drohiczyńskiej za wielki wkład w powstanie kopca Jana Pawła II otrzymali: Bernard Żylik oraz Roman Sadokierski z Hajnówki. Z racji na zbliżające się imieniny ks. prof. dra hab. Tadeusza Syczewskiego, rektora WSD w Drohiczynie, wszyscy wzięli udział w imieninowym obiedzie, który sfinalizował spotkanie.  
 
alumn Paweł Badura< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR